Generalforsamling 10. marts 2018 kl 15:00

Den ordinære generalforsamling afholdes i år den 10. marts 2018 kl 15.00 på Røsnæsvej 377, 4400 Kalundborg

Tilmelding nødvendig af hensyn til pladsen på tlf. 40754452 senest 3.marts 2018

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Evt.

 

Referat:

Fremmødte: Jette, Gonzo, Ulla og Jan

 

1.  Ulla blev valgt til ordstyrer og Jette til referent.

2. Beretningen var mundtlig og modtaget.

3. Regnskabet blev forelagt og godkendt af den samlede bestyrelse

4. Ingen indkomne forslag.

5. Gonzo var på valg i år. Han genopstiller. Gonzo genvalgt. Ulla og Jette fortsætter og er på valg i 2019.

6. Valg af revisor. Brian Viholt genopstillede og blev valgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. Jan Jensen genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant. Ole Dalgaard genopstillede og blev genvalgt.

9.  Evt. Ingen kommentarer.

 

Referatet godkendt af bestyrelsen 10/3-2018

Jette Liebst

 

Formand

Jette Liebst
 
 

Næstformand

Ulla N Madsen
 
 

Kasserer

Gonzo Vialdi Liebst
 

Suppleant

Jan Jensen

 

Revisor

Brian Viholt
 

Revisorsuppleant.

Ole Dalgaard

Vedtægter for foreningen RøsNetVærk

Vedtægter for foreningen  RøsNetVærk

 

 § 1  Foreningens navn

 Stk. 1. Foreningens navn er  RøsNetVærk med hjemsted i Kalundborg Kommune.

 

§ 2 Foreningens art

Stk. 1. RøsNetVærk er en frivillig folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

 

 § 3 Foreningens formål

 Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter af alment folkeoplysende karakter. Formålet søges opnået ved undervisning, foredrag, kurser, workshops mm. Folkeoplysningen vil ske inden for almene, bæredygtige, økonomiske, sociale, kulturelle, filosofiske, spirituelle og kunstneriske emner. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

 § 4 Medlemskreds og kontingent

 Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som ønsker at fremme foreningens formål ved deltagelse i foreningens aktiviteter.

 Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for 1 år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves af kassereren ved opstart af hver ny sæson. Der opkræves til hver en tid fuldt kontingent uanset medlemmets starttidspunkt.

 

§ 5 Generalforsamling

 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse foregår via e-mail, facebook eller skriftligt til medlemmer uden e-mail eller facebookprofil.

 Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har betalt kontingent for indeværende år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, alternativt ved fuldmagt.

 Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2.  Bestyrelsens/formandens beretning.

3.  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelse.

6.  Valg af revisor.

7.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9. Evt.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jf. §11.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 8A. Når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom, skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen indenfor 1 måned.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

§ 6, stk 1:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og de skal være medlemmer af foreningen. 2 medlemmer er på valg i ulige år og 1 i lige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig årligt umiddelbart eter generalforsamlingen, således: Formand, næstformand, kasserer/sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger, og afgør sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme 2.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som udarbejdes efter første bestyrelsesmøde efter konstitueringen.

Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 8. Et medlems udtrædelse af bestyrelsen kan ske med omgående varsel, hvorefter en suppleant tiltræder bestyrelsen.

 

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. To af bestyrelsens medlemmer har adgang til bankkontoen i henhold til forretningsordenen.

 

 § 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved én af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke økonomisk; eller  for foreningens tilskud, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når der er almindeligt stemmeflertal for forslaget. Formanden og næstformanden underskriver vedtægtsændringerne.

 

§ 11 Opløsning

Stk 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med minimum 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved foreningens opløsning til en anden tilsvarende forening, til brug for nye- eller igangværende kulturelle aktiviteter.

 

§12

Stk. 1. Vedtægterne er i overstemmelse med folkeoplysningsloven og træder i kraft efter at være blevet godkendt i Kalundborg Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den  11. juni 2014